Roxanne de Vreede

Onderzoeker/adviseur

r.de.vreede@panteia.nl
079-3222790

Roxanne verricht als onderzoeker/adviseur evaluatieonderzoek binnen de thema’s onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt. De onderzoeken hebben een sterke kwalitatieve verdieping waardoor de rijke context optimaal in het onderzoek betrokken wordt. Dit gebeurt d.m.v. diepte-interviews, groepsgesprekken, good practices en site visits.

Opdrachtgevers zijn (inter)nationale en lokale overheden, sectorraden, onderwijsinstellingen, bibliotheken, stichtingen en fondsen.

Van 2014-2017 verrichtte Roxanne de effectmeting en procesevaluatie van het programma Mentoren op Zuid en deed zij onderzoek naar rechtsbescherming van studenten en de sociale veiligheid van hbo-personeel. In het mbo onderzocht zij de effecten van begeleiding en ondersteuning van startende docenten en verrichte zij internationaal vergelijkend onderzoek voor de Europese Commissie en CEDEFOP.

Roxanne was betrokken bij grootschalige onderzoeken als Huishoudens in de rode cijfers, de Zelfevaluatie Gemeenten BRP en PNIK, en het vestigingsbeleid van de Bibliotheek Rotterdam. Daarnaast voert zij evaluaties uit van subsidieregelingen en initiatieven zoals EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden) te Zoetermeer.

Roxanne behaalde haar Master Onderwijskunde aan de Universiteit leiden, werkte o.a. bij de VSNU en de Johan de Witt scholengroep. In 2017 is zij opgeleid tot professioneel trainer en ze is facilitator van de versnellingskamer tool MeetingSphere.