Versterking ICT-werkgeverschap Rijk

gepubliceerd: 11-10-2018

Het Rijk is op zoek naar mogelijkheden voor versterking van het eigen ICT-werkgeverschap. Panteia en Intelligence Group voerden daarom een grondige knelpuntenanalyse uit van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor ICT’ers bij het Rijk.

De resultaten van dit onderzoek vormen input voor een door het ministerie van BZK op te stellen plan ter versterking van het ICT-werkgeverschap van het Rijk. De analyse laat zien dat het ICT-werkgeverschap van het Rijk onder druk staat. De urgentie voor een aanpak van de problematiek is groot.
Ontwikkeling vraag ICT’ers
De vraag naar ICT’ers bij het Rijk bedraagt in de periode 2017-2021 naar schatting 1.200 personen per jaar (bij een personeelbestand van 8.400 ICT’ers in 2016). Het gaat daarbij met name om ICT’ers op hbo- en wo-niveau. De vraag naar ICT’ers neemt toe door technologische ontwikkelingen en doordat flink wat grijze ICT’ers bij het Rijk gaan pensioneren.
Landelijke schaarste ICT’ers
Landelijk is voor vrijwel alle ICT-functies – en vooral voor die op hbo- en wo-niveau - nu al sprake van (zeer grote) schaarste. De uitstroom van gediplomeerde ICT’ers uit het hoger onderwijs is veel te klein om aan de toenemende vraag naar ICT’ers te voldoen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het tekort aan ICT-docenten.

De concurrentie om pas gediplomeerden en in nog sterkere mate om meer ervaren ICT’ers is zeer groot. Dit geldt zowel extern (tussen het Rijk en andere publieke en private sectoren) als intern (tussen Rijksonderdelen onderling). De schaarste en concurrentie worden de komende jaren alleen maar groter, zeker als de economie verder aantrekt. Dat noopt het Rijk – nog meer dan nu al het geval is – tot externe inhuur van ICT’ers. Het Rijk loopt dan het risico dat detacheerders de voorkeur geven aan andere inleners die een hogere vergoeding willen betalen.

Uitbreiding en vervanging ICT’ers nodig
ICT-kennis raakt steeds sneller verouderd. De toenemende vervlechting van ICT in het primaire proces van het Rijk en de snelle aan ICT gerelateerde technologische ontwikkelingen stellen ook steeds hogere en snel veranderende eisen aan het zittend (ICT-)personeel bij het Rijk. Bovendien gaat door de versnelde uitstroom van oudere ICT’ers bij het Rijk kennis van de oude (‘legacy’) systemen verloren.
Verbeterpunten werving en selectie Rijk
Ten slotte is sprake van een zekere intransparantie van de arbeidsmarkt voor ICT’ers bij het Rijk. ICT’ers hebben niet altijd een even goed beeld van het Rijk als werkgever. Verder sluit de wervingsstrategie van het Rijk nog onvoldoende aan bij de belevingswereld en het zoekgedrag van ICT’ers.
Aanbevelingen
Gezien de uitkomsten van de analyse vraagt de versterking van het ICT-werkgeverschap van het Rijk om een veelomvattende en voortvarende aanpak. Van groot belang is dat er Rijksbreed een ‘sense of urgency’ komt. Meer dan nu het geval is, dient de blik niet alleen op de korte maar vooral ook op de lange termijn te zijn gericht. Verder dient de samenwerking te worden geïntensiveerd, zowel tussen de Rijksonderdelen onderling als tussen het Rijk en het ICT-onderwijs. Tot slot moeten voor het oplossen van de personele ICT-problematiek middelen beschikbaar worden gesteld die passen bij de omvang van het probleem.

De aanpak zelf dient vervolgens breed te zijn en dient zich te richten op zowel het aantrekken van ICT’ers, het ontwikkelen en behouden van ICT’ers als het monitoren van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ICT’ers bij het Rijk en het effect dat de verschillende maatregelen daarop sorteren.

Het rapport is hieronder te downloaden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00