Brede ruimtelijke-economische analyse Friese havens en vaarwegen

Provinciale Staten van Fryslân neemt een besluit nemen over opwaardering van het bestaande tracé van de Vaarweg naar Drachten of een mogelijk alternatief tracé voor schepen van CEMT klasse Va. Om alle aspecten mee te kunnen nemen in de afweging is Panteia door de provincie gevraagd om een brede ruimtelijk-economische analyse van de Friese havens en vaarwegen.

De provinciale vaarwegen in Fryslân zijn onvoldoende groot om de nieuwe, grotere binnenvaartschepen van klasse Va te kunnen faciliteren terwijl de hoofdtransportas door de provincie, de Vaarweg Lemmer – Delfzijl, binnenvaarteenheden tot klasse Vb kan faciliteren. Capaciteitsbeperkingen voor de scheepvaart zorgen voor hogere transportkosten, wat een negatieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de vestigingslocatie. Echter, ook een tekort aan ruimte kan de groeiperspectieven beperken: naast dat de nautische bereikbaarheid een rem kan zijn op de bedrijvigheid wordt deze aan de landzijde begrenst door de beschikbaarheid van terreinen. Door opwaardering van de Friese vaarwegen kan de bereikbaarheid aan nautische zijde worden verbeterd. Daarbij is gekeken naar (combinaties van) maatregelen, zoals aanpassing van de bestaande vaarweg of omleiding van de Vaarweg naar Drachten (zuidelijke en oostelijke variant om het Natura2000 gebied de Alde Faenen), aanpassing van de bestaande vaarweg of omleiding van de Vaarweg naar Heerenveen en/of aanpak op één of meer deeltrajecten van het Van Harinxmakanaal. Investeren in nautische bereikbaarheid blijkt rendabel. Wel is daarnaast voldoende capaciteit nodig op de bedrijventerreinen. Panteia ziet kansen voor de Friese havens geïdentificeerd op het gebied van duurzaamheid, multimodaliteit en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Een gezamenlijke optrekken van de Friese havens draagt bij aan een betere profilering, zowel in nationaal als in internationaal verband.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00