Evaluatie administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip

Panteia heeft voor de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uitgevoerd over de evaluatie van effecten administratieve lasten voor bedrijven in relatie tot de Wet uniformering loonbegrip.

De centrale vraagstelling van het onderzoek is:

Wat zijn de effecten geweest van de introductie van de Wet uniformering loonbegrip op de (ervaren) regeldruk c.q. kosten van werkgevers in verband met de in eigen beheer uitgevoerde of uitbestede loonadministratie?

Deze centrale vraag is uitgewerkt in drie deelblokken van onderzoeksvragen, namelijk naar ervaren vereenvoudigingsaspecten, administratieve lasteneffecten, bestaande knelpunten / verbetersuggesties.

Samenvattend zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt om de evaluatie grondig uit te voeren, waarbij de ervaringen vanuit de directe uitvoeringspraktijk een belangrijke plaats innamen. Het betreft deskresearch, semigestructureerde expertinterviews met intermediairs en bedrijven en een representatieve telefonische enquête onder bedrijven.

De conclusie van het onderzoek is dat sprake is van een vereenvoudiging met het wegnemen van de vier discoördinatiepunten in het loonbegrip. De vereenvoudiging wordt als beperkt ervaren. Ook is geconstateerd dat nog niet uitsluitend met het nieuwe loonbegrip wordt gewerkt. Daardoor en door nieuwe afspraken en regelveranderingen in het loondomein is de beoogde verdere vereenvoudiging niet gerealiseerd. Het behalen van de administratieve lastenverlichting vergt daardoor nadere stappen.

Het beantwoorden van de vraag of en zo ja welke beleidsconclusies aan de uitkomsten van dit onderzoeksrapport worden verbonden is aan het volgende kabinet stelt staatssecretaris Wiebes.

Lees de kamerbrief over het rapport. Het rapport is hieronder te downloaden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00