Evaluatie armoede- en schuldenbeleid gemeenten Tilburg

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Panteia het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid geëvalueerd. Doel van de evaluatie was om zicht te krijgen op de mate waarin de doelen zijn behaald, die de gemeente voor de afgelopen beleidsperiode stelde. Ook gaven de bevindingen inzichten in het leven met armoede voor de verschillende huishoudens en vormen deze bouwstenen voor op te stellen nieuw beleid in de nieuwe raadsperiode.

 

Omgaan met armoede

Hoewel iedere situatie anders is, zijn een aantal achtergrondkenmerken bepalend in de wijze waarop men armoede ervaart, in de wijze waarop men gebruik maakt van netwerken en hoe men de eigen situatie beoordeelt. Zo stellen 65+-ers zich vaker positief op, zetten ze de tering naar de nering en zijn ze over het algemeen schuldenvrij. Hun behoefte ligt vaak op het vlak van maatschappelijke participatie. Onder gezinnen met kinderen, zeker eenoudergezinnen, komt het relatief vaak voor dat zij moeilijk de weg weten te vinden in de gemeentelijke regelingen en vaak afhankelijk zijn van mensen die zij ontmoeten in organisaties en activiteiten. Dat geldt ook voor mensen met een migratie-achtergrond, die bovendien vaker kampen met bijkomende taalproblemen. Bij werkende armen is er een onderscheid tussen mensen die een inkomen hebben in loondienst en zelfstandige ondernemers. Hoewel beide groepen verschillen, kan in beide de armoedeval een belangrijke rol spelen.

Effecten van beleid

Een eenduidig oordeel over de behaalde resultaten van beleid staat het beschikbare datamateriaal niet toe. Er zijn echter wel indicaties gevonden die elkaar ondersteunen en zo tot bruikbare input leiden. Zo komt sterk naar voren dat de doelgroep over het algemeen positief is over de gemeentelijke dienstverlening, onafhankelijk tot welke doelgroep men behoort. Ook is het belangrijk dat in de uitvoering synergie wordt nagestreefd met de vele vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente. Het gebruik van regelingen is sterk toegenomen.

Het gevoerde beleid sluit aan op de behoeften van doelgroepen en bij maatschappelijk relevante doelen. Daarbij is moeilijk vast te stellen welke kans iemand heeft om uit de armoede te geraken ofwel het eigen inkomen te verhogen. Dit is afhankelijk van een groot aantal interne en externe variabelen afhankelijk als opleidingsniveau, het netwerk dat men heeft of kan uitbreiden of men de taal machtig is en of men de zorg heeft over kinderen. Een deel van de doelgroep kan zichzelf berijden, maar voor velen bestaat de weg omhoog bestaat uit kleine stapjes die lang niet altijd leiden tot een definitieve ontsnapping aan de armoede. In het armoedebeleid zijn het vooral participatie-stimulerende regelingen die de juiste voorwaarden scheppen om uiteindelijk uit de armoede te kunnen geraken.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen aan de gemeente op basis van het onderzoek:

  • Neem de regie in de samenwerking met lokale partijen zonder daarbij te bureaucratisch te worden en met behoud van het positivisme en de inzet van de vele vrijwilligers.
  • Lever maatwerk in de dienstverlening, gebruikmakend van de ruimte die daarvoor bestaat en in samenwerking met andere beleidsvelden.
  • Beperk inkomensondersteunende maatregelen niet; de kosten zijn hoog, maar als de maatregelen vervallen, lijkt het waarschijnlijk dat de maatschappelijke kosten zullen stijgen.
  • Verbeter inzicht in beleid en doelgroepen door beter gerichte dataverzameling

Het college herkent zich in de aanbevelingen van de evaluatie. Nieuw beleid wordt overgelaten aan een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen.

U kunt het rapport en het achtergrondrapport hieronder downloaden.

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00