Evaluatie onderzoek actieplan zelfbeschikking 2015-2017

De vrijheid om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend: sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking en beperkingen van bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden. Het Rijk maakt zich sterk voor een samenleving waarin mensen gelijke rechten hebben, waaronder het recht op zelfbeschikking en is daarom het brede en meerjarige aanpak “Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017” gestart. Om de effectiviteit van het beleid te kunnen volgen en het beleid zo nodig te kunnen bijstellen, voeren Panteia en Bureau Omlo een evaluatieonderzoek uit met een nul-, tussen- en eindmeting.

De nulmeting is in 2015 uitgevoerd in de periode augustus tot en met december. De rapportage behorende bij de nulmeting (waarbij de sociale acceptatie van LHBTs, oftewel lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, is uitgewerkt in een aparte rapportage) gaat in op de Theory of Change en presenteert een nulmeting over de opvattingen van de Nederlandse bevolking over zelfbeschikking.

In 2016-2017 is de tussenmeting van dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de tussenmeting zijn gebaseerd op focusgroepen met professionals die met de doelgroep werken, observaties van bijeenkomsten voor de doelgroep en voor professionals en interviews met de doelgroep. In deze rapportage wordt met name ingegaan op het doelbereik van de korte en middellange termijn doelstellingen van het Actieplan. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg van het Actieplan.

Medio 2018 volgt de rapportage van de eindmeting.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00