Evaluatieonderzoek Regenboogsteden 2015-2017

In 2008 startte het ministerie van OCW met het Koploperprogramma. Met 18 ‘Koplopergemeenten’ werd een intentieverklaring getekend waarin gemeenten en het ministerie van OCW verklaarden inspanningen te gaan leveren om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners te bevorderen.

In 2015 is de samenwerking voortgezet en doorgegaan onder de naam ‘Regenboogsteden 2015-2017’. Eind 2017 loopt de samenwerking tussen het ministerie van OCW en de Regenboogsteden af. Om inzicht te krijgen in de effecten van die samenwerking heeft Panteia een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek dat Panteia in samenwerking met Atria uitvoerde biedt een beschrijving van de samenwerking met de Regenboogsteden en de meerwaarde daarvan. Verder is gekeken naar wat goed werkt en of er verbeteringen mogelijk zijn.

De evaluatie onder zowel Regenboog- als niet Regenboogsteden levert een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen, zoals:

  • In tegenstelling tot Regenboogsteden hebben niet-Regenboogsteden weinig tot geen LHBT-beleid.
  • Gemeenten die een langere periode meedoen aan de samenwerking, hebben meer beleid op specifieke thema’s binnen het LHBT-beleid, zoals onderwijs, ouderen of sport, dan gemeenten die korter meedoen.
  • Ten opzichte van 2014 is er in 2017 een enorme toename aan bovenlokale samenwerking tussen gemeenten.
  • De overgrote meerderheid van de gemeenten en de samenwerkingspartners is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de samenwerking en geeft aan dat de samenwerking is verbeterd ten opzichte van 2014. Door samenwerkingspartners wordt een intensievere mate van samenwerking, met meer contactmomenten en kortere lijntjes, en meer ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid vanuit de gemeente als reden genoemd voor de verbetering in samenwerking.
  • Vanuit het perspectief van lokale partners zou de samenwerking met gemeenten kunnen worden geoptimaliseerd door structurele betrokkenheid te creëren.
  • Zorg binnen samenwerking voor een duidelijke rolverdeling. Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken over de rollen die de verschillende partijen wensen te vervullen. Daarbij dient te worden nagegaan in hoeverre deze rolverdeling realistisch is gelet op de capaciteit en financiële middelen die betreffende partijen tot hun beschikking hebben.
  • De financiële ondersteuning vanuit OCW zorgt dat er binnen gemeenten meer capaciteit beschikbaar is om met LHBT-beleid bezig te zijn.
  • De financiële bijdrage wordt door Regenbooggemeenten als een “noodzakelijke voorwaarde” gezien om de continuïteit van LHTB-beleid te kunnen waarborgen. Gemeenten geven ook aan dat de bovenlokale samenwerking er niet zou zijn zonder de Regenboogaanpak. Movisie vervult hierin een aanjagersrol, brengt gemeenten bij elkaar en stimuleert kennisdeling.
  • De rol van de Regenboogaanpak lijkt extra belangrijk gezien de trend om af te stappen van doelgroepenbeleid en te bewegen richting ‘inclusiebeleid’. Gemeenten zien het ondersneeuwen van het thema binnen het bredere sociale domein als een reëel risico.
  • Om duurzaam LHBT-beleid op te zetten en een goede samenwerkingsrelatie met lokale partners op te bouwen, is commitment vanuit het gehele gemeentelijke apparaat van belang.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00