Gebruikersonderzoek expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten

De expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten

De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en deskundigheid. Doel van de ZG-expertisefunctie is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis ter bevordering van de best mogelijke zorg én ondersteuning. Onder best mogelijk zorg wordt verstaan dat de ZG-problematiek zo vroeg mogelijk en adequaat wordt herkend, de mensen zo goed mogelijk tot ontwikkeling dan wel tot herstel of stabilisatie kunnen komen, met een optimale zelfredzaamheid, een zo volwaardig mogelijke participatie in alle levensdomeinen en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit alles binnen de kaders van de zorgverlening voor mensen met een visuele en auditieve en/of communicatieve beperking.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het opbouwen en behouden van een sterke kennis infrastructuur, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie en het consulteren, informeren en adviseren van andere zorgaanbieders. De expertisefunctie is belegd bij een aantal ZG-instellingen. De expertisefunctie voor de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg werd in het verleden gefinancierd vanuit de AWBZ. Met de hervorming van de langdurige zorg is dit ten einde gekomen en is een tijdelijke oplossing gevonden in het financieren van de expertisefunctie met een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Reden voor het instellen van een adviescommissie

In opdracht van het ministerie van VWS heeft een adviescommissie zich vanaf augustus 2016 gebogen over de inrichting, reikwijdte en financiering van de expertisefunctie. Aanleiding voor het adviestraject was de wens van het ministerie van VWS om de financiering van de ZG-expertisefunctie anders vorm te geven. Er was behoefte aan een verdere objectivering, transparantie en verantwoording rond de beschikbaar gestelde middelen. Het eindadvies van de adviescommissie is eind 2017 aangeboden aan VWS.

Rol van het gebruikersonderzoek

Panteia voerde in het kader van het adviestraject een gebruikersonderzoek uit. Om de financiering op andere, passende, wijze vorm te kunnen geven, is het immers van belang om inzicht te hebben in de manier waarop de expertisefunctie nu georganiseerd is. Doel van dit onderzoek was meer inzicht te verschaffen in de ervaringen, meningen en wensen van gebruikers ten aanzien van de inrichting en inhoud van de expertisefunctie. Enerzijds ging het om ervaringen met de invulling van de huidige expertisefunctie, anderzijds om wensen ten aanzien van de toekomstige vormgeving van de expertisefunctie.

Het rapport heeft daarmee input geleverd voor het advies. De volledige tekst van ons rapport is opgenomen in bijlage C bij het eindadvies van de adviescommissie. U vindt alle documentatie hier.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00