Inventarisatie van de stand van zaken van de arbeidsgerelateerde zorg

Het advies dat de SER in 2014 uitbracht, ‘Betere zorg voor werken, Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’ heeft het kabinet ertoe gebracht in een kamerbrief zijn opvattingen en concrete maatregelen ter verbetering van de arbeidsgerelateerde zorg te presenteren. Er is een keuze gemaakt voor vier beleidslijnen waarop concrete maatregelen zullen worden genomen:
  1. Betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van werknemers;
  2. Meer preventie op het werk;
  3. Het vastleggen van een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en meer bescherming voor de werknemer;
  4. Betere zorg voor werknemers door goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.
Het kabinet wil de effecten van de te nemen maatregelen in kaart brengen. Daartoe is in 2015 een eerste inventarisatie uitgevoerd. Het door Panteia uitgevoerde onderzoek geeft een overzicht van de stand van zaken van de arbeidsgerelateerde zorg dat beperkt is tot de vier geformuleerde beleidslijnen. Voor het onderzoek zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gecombineerd. Interviews hebben plaatsgevonden met stakeholders en deskundigen. Daarnaast zijn enquêtes gehouden onder werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen en huisartsen. Ook is gebruik gemaakt van bestaande kwantitatieve data.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00