Meer bestuurskracht nodig in aanpak energietransitie

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant en de Verenigde Brabantse Gemeenten (VBG) heeft Panteia een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken bij de aanpak van de energietransitie door Noord-Brabantse gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van diepgaande interviews bij wethouders en ambtenaren die energietransitie in hun portefeuille hebben.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er meer bestuurskracht van overheden nodig is om in 2050 een energieneutrale provincie te zijn. Er bestaan grote verschillen tussen Noord-Brabantse gemeenten in de aanpak van de energietransitie. Met name kleine gemeenten blijken onvoldoende toegerust om lange termijndoelstellingen zelfstandig op te pakken. Er is een grotere faciliterende rol voor de provincie weggelegd om bijvoorbeeld regionale samenwerking te stimuleren.

Vooral grotere gemeenten hebben een visie op het thema energietransitie ontwikkeld en geven daar uitvoering aan. De meeste kleinere gemeenten hebben het thema niet of nauwelijks opgepakt, en is dat wel het geval, dan vooral in de vorm van afzonderlijke initiatieven en projecten. Meer in het algemeen draaien er wel veel projecten en zijn er plannen in ontwikkeling. Van samenwerking tussen gemeenten en regionale strategieën is echter nog weinig sprake.

Effecten van de uitkomsten van het onderzoek en de adviezen

De provincie neemt de aanbevelingen uit het onderzoek ter harte. “De afgelopen jaren hebben we als provincie veel geïnvesteerd in het in gang zetten van complexe projecten en innovaties. Het is zaak de opgedane kennis en expertise te verspreiden en de samenwerking te verbreden, dat bevestigt dit onderzoek.”, stelt Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie. “Daarom maken we in het Energie- en Klimaatakkoord breed afspraken met medeoverheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. En dat afsprakenpakket willen Gedeputeerde Staten dit jaar doorvertalen naar de Brabantse Energieagenda 2019-2030.”

Gedeputeerde Staten verwachten dat veel Brabantse gemeenten energietransitie als thema opnemen in de coalitieakkoorden die momenteel worden gesloten. “De energietransitie is een van de meest urgente opgaven voor de komende decennia, en één van de belangrijkste doelstellingen van de Brabantse Omgevingsvisie. Samenwerkingskracht van overheden is daarbij een eerste vereiste“, stelt Erik van Merrienboer, verantwoordelijk gedeputeerde voor het onderzoek.

Paul de Beer, wethouder in Breda en vice-voorzitter van de VBG vult aan: “Om die samenwerking daadwerkelijk handen en voeten te geven, organiseren we op 4 juni met provincie, waterschappen en Brabantse gemeenten een Klimaattop voor Zuid-Nederland. Daar maken we concrete afspraken over energie, circulaire economie en klimaatadaptatie. In het manifest ‘Klimaatstroom Zuid’ riepen we onlangs alle gemeentebestuurders op om deze onderwerpen hoog op de politieke agenda te zetten. Dan kunnen we namens Zuid-Nederland een mooie bijdrage leveren aan het landelijke Klimaatakkoord.”

Meer bestuurskracht nodig in aanpak energietransitie

Aanbieding van het Panteia rapport door Madelein van der Velden (projectmanager Panteia) aan de gedeputeerde Erik van Merrienboer (links) en Paul de Beer (rechts), vice-voorzitter van de VBG.

Interesse in het rapport? Klik hier.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00