Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015

Een voortijdig schoolverlater (vsv’er) is een jongere onder de 23 jaar die zijn of haar schoolopleiding beëindigt zonder een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te hebben behaald. In Nederland is de startkwalificatie, of het minimale opleidingsniveau dat nodig is om een baan te vinden, mbo 2 niveau. In de periode voor 2012 was het aantal vsv’ers sterk gedaald, maar de overheid wilde dit aantal in de aankomende jaren nog verder terugbrengen. De overheid wilde daarom onder andere inzicht in de invloed die verschillende beleidsmaatregelen hebben gehad op deze daling.

Om het overheidsbeleid in de aanpak van vsv te evalueren, werkte Panteia samen met SEOR aan het project monitoring en evaluatie Aanpak Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015. In opdracht van het Ministerie van OCW onderzochten wij de aanpak van VSV op landelijk, regionaal en instellingsniveau; het tegengaan van schooluitval en het terugdringen van het aantal vsv’ers. Bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten in Nederland wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van vsv (de preventieve aanpak), anderzijds wordt maatwerk en trajectbegeleiding ingezet voor jongeren die voortijdig schoolverlater zijn (de curatieve aanpak).

In dit langlopende onderzoek kwamen meerdere metingen en thema’s per jaar aan bod. Zo werd in 2012 de uitgangssituatie van de regio’s en de voorgestelde aanpakken op een rij gezet. Ook beoordeelde Panteia in 2012 de regionale probleemanalyses, waarbij de planvorming en de verbinding met de successen en knelpunten van de afgelopen jaren binnen regio’s en instellingen werden geanalyseerd.

In 2013 is onderzoek verricht naar de samenwerking, de ingezette middelen en maatregelen en het uitvoeringsproces binnen onderwijsinstellingen. In 2014 stonden de opbrengsten van het beleid en de effectiviteit van verschillende aanpakken centraal, waarbij gekeken is naar verschillen tussen regio’s en instellingen. Een apart rapport is opgesteld waarin het onderzoeksteam adviezen voor het vervolg van de vsv-aanpak heeft geformuleerd.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00