Nieuwe visie op vaarwegen voor de Provincie Fryslân

De provincie Fryslân moet toewerken naar een robuust vaarwegennet, dat voorbereid is op de schaalvergroting die gaande is in de binnenvaart en recreatie en natuur de ruimte biedt. Dat is de uitkomst van een visie die Panteia samen met Procap en Sweco voor de provincie heeft opgesteld. Recreatievaart en beroepsvaart moeten op 'hotspots' voor de recreatievaart ontvlochten worden. Dat betekent dat de binnenvaart verdwijnt uit Kameleondorp Terherne en uit het natuurgebied bij Earnewâld. Binnenhavens krijgen een passende bereikbaarheid, bij voorkeur door middel van een klasse Va vaarweg. Tot slot wordt aangeraden een nadere locatiestudie te doen langs het Prinses Margrietkanaal voor een fly-by terminal.

Nieuwe visie op vaarwegen voor de Provincie Fryslân 2

Aanleiding

De Provincie Fryslân heeft behoefte aan een visie op de havengebonden economie. Met deze visie moeten leden van Provinciale Staten de inschatting kunnen maken of het bestaande vaarwegennetwerk daarvoor voldoende toegerust is. Daar waar dat niet zo is, moet de visie handvatten bieden om investeringsbeslisingen te kunnen nemen. Daarvoor is een brede afweging nodig, waarin niet alleen naar economische aspecten wordt gekeken, maar ook naar aspecten ten aanzien van het recreatief vaarwegengebruik en natuur en milieu.

Het rapport

Het rapport gaat in op de ontwikkelingen in de binnenscheepvaart en de ontwikkelingen op de bedrijventtereinen. Deze ontwikkelingen leiden vervolgens tot een visie naar 2050 toe. De visie bestaat uit de volgende elementen:

  • Een sterke, duurzame economie waarin bedrijvigheid, transport, recreatie en natuur met elkaar in balans zijn.
  • Het vaarwegennet en het netwerk van binnenhavens faciliteren 'moderne' schepen van klasse V, waardoor Fryslân een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor watergebonden bedrijvigheid.
  • Het vaarwegennet is robuust; dat wil zeggen dat bij verstoringen schepen alternatieve routes kunnen nemen om de binnenhavens te bereiken.
  • Elke binnenhaven krijgt een passende bebereikbaarheid, afgestemd op toekomstige activiteit. Niet elke haven hoeft met klasse Va schepen bereikt te worden.
  • Investeringen in het vaarwegennet worden slim gedaan, en koppelkansen worden benut.
De rol van Panteia

Panteia heeft in dit rapport de kosten/batenanalyse uitgevoerd voor alle vaarwegen in beheer bij de provincie. Dit zijn het Van Harinxmakanaal, de Vaarweg naar Drachten en de Vaarweg naar Heerenveen.  Daarbij zijn kostenschattingen van vaarwegingrepen (verruiming en verdieping van de vaarweg) en het maatschappelijke effect (verlaging van de transportkosten en vermindering van de emissies) ingeschat. Ook zijn er prognoses gemaakt voor het overslagvolume in de Frysian Ports en de toegevoegde waarde van de bedrijventerreinen. Tot slot zijn de inzichten van Panteia in de vlootontwikkeling van de binnenvaart en de verduurzamingsmogelijkheden verwerkt in de visie.

Hoe verder met het rapport?

Provinciale Staten van Fryslân nemen op 13 juni een besluit over de visie op de vaarwegen. Toelichting op het rapport wordt gegeven door Panteia en Procop op woensdag 6 juni tijdens een zogenaamde 'Statenmarkt'. Voordat Provinciale Staten een besluit moeten nemen over een voorstel, laten zij zich informeren op de maandelijkse statenmarkt. Deze Steatemerk is de plek waar inwoners van Fryslân, instellingen, ambtenaren en Statenleden elkaar ontmoeten en informeren.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00